KING SECURITY Goeree-Overflakkee
Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van: King Security Goeree-Overflakkee
Algemeen Artikel 1

Lid 1
Deze algemene voorwaarden van King Security Rotterdam en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, hierna te noemen: het bedrijf, sluit met betrekking tot het verrichten van diensten en het uitvoeren van werkzaamheden voor zijn opdrachtgever, hierna te noemen : de cliŽnt. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een dergelijke overeenkomst vooraf gaan en op de diensten en werkzaamheden die voor het sluiten daarvan door het bedrijf zijn verricht
.
Lid 2
De eigen voorwaarden van de cliŽnt, welke hij van toepassing zou wensen te verklaren op de in lid 1 vermelde overeenkomsten en aan het sluiten daarvan voorafgaande stadia zijn niet van toepassing, tenzij het bedrijf deze voorwaarden, geheel dan wel gedeeltelijk schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Lid 3
Indien met betrekking tot de te verlenen diensten twee of meer overeenkomsten zijn gesloten, dan geldt de laatste in dagtekening.

Artikel 2
Lid 1
Met het sluiten van een overeenkomst zoals hier bedoeld, verplicht het bedrijf zich tot het verrichten van normale diensten van beveiliging en bewaking. Tot dergelijke normale dienstverlening behoord in ieder geval niet het breken van werkstakingen, het enigerlei wijze betrokken raken bij politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen, dan wel het betrokken raken bij geschillen tussen de cliŽnt en een of meer derden.

Lid 2
Het bedrijf is gehouden haar diensten en werkzaamheden naar besten weten en kunnen te verrichten met in achtneming van de van overheidswege gestelde eisen voor particuliere beveiligorganisaties.

Artikel 3
De cliŽnt verplicht zich tot betaling van de tussen partijen overeengekomen prijs voor de in het voorafgaande artikel vermelde diensten, de hieronder genoemde voorwaarden mede in acht genomen. Daarnaast verplicht de cliŽnt zich het bedrijf op een goede wijze in de gelegenheid te stellen de overeengekomen diensten en werkzaamheden te verrichten. Daartoe behoort ondermeer het verstrekken van voldoende informatie voor het bepalen van noodzakelijke werkzaamheden.

Artikel 4
Lid 1
Alle offertes van het bedrijf verbinden slechts, indien deze schriftelijk zijn gedaan en door de cliŽnt schriftelijk zijn aanvaard. Door de cliŽnt gedane verzoeken tot het verrichten van diensten of uitvoeren van werkzaamheden, doen eerste een overeenkomst ontstaan, indien deze verzoeken door het bedrijf schriftelijk zijn aanvaard.

Lid 2
Indien en zover van deze algemene voorwaarden, dan wel tussen het bedrijf en cliŽnt gesloten overeenkomst, wordt afgeweken, dienen die afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen. De bepaling van deze algemene voorwaarden waarvan niet wordt afgeweken, blijven onverkort van toepassing.

Prijswijziging

Artikel 5
Indien tijdens de duur van de door het bedrijf met de cliŽnt gesloten overeenkomst kostprijs verhogende wijzigingen optreden ten gevolge van, ondermeer, wijzigingen in de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op de lonen, premieverhogingen voor de sociale wetten, verhogingen van de onkostenvergoedingen, alsmede kostprijsverhogingen door extreme kosten, is het bedrijf gerechtigd het met de cliŽnt overeengekomen tarief tussentijds te verhogen, zulks met in achtneming van de in het verband door de overheid bestelde en nog te stellen regels. Deze bevoegdheid ontstaat eerst nadat drie maanden zijn verstreken sedert het tijdstip waarop het bedrijf en de cliŽnt de overeenkomst hebben gesloten.


Betaling

Artikel 6
Lid 1
Het bedrijf is bevoegd aan het begin van een termijn, waar over moet worden betaald, haar factuur bij deze cliŽnt in te dienen. In dat geval is de cliŽnt verplicht tot betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. In alle andere gevallen is de cliŽnt verplicht tot betaling binnen 7 dagen na factuurdatum. Indien binnen de vermelde termijnen geen betaling heeft plaatsgevonden, is de cliŽnt zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd, te rekenen vanaf 14Ä resp. 7 dagen na factuurdatum (tenzij er anders is afgesproken met cliŽnt). De cliŽnt wordt dan tevens de administratie- en inningskosten, daaronder begrepen de gerecht- en deurwaarderskosten, verschuldigd, welke steeds 15 % van de verschuldigde hoofdsom bedragen, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn.

Lid 2
De cliŽnt is niet gerechtigd enige korting of compensatie toe te passen op de door hem met het bedrijf overeengekomen prijs.

Lid 3
Toepassing van de reiskosten- en reistijdenvergoedingen indien er sprake is van een "gebroken dienst" Reiskosten worden berekend aan de hand van het geldende CAO. Deze toelichting ziet toe op de wijze waarop de reiskosten- en reistijdenvergoedingen toegepast dienen te worden indien er sprake is van een "gebroken dienst". Daarbij is het van belang om vast te stellen wanneer er sprake is van een "dienst" of van een "gebroken dienst".(tenzij er anders is afgesproken met cliŽnt)

Definitie van het begrip "dienst"

In artikel I.1 lid 13 van de CAO is de definitie van het begrip "dienst" opgenomen. Deze luidt als volgt: Dienst: Een tijdvak van een aantal aaneengesloten uren waarin de werknemer werkzaamheden verricht op een of meerdere locaties. Dit tijdvak kan onderbroken worden door ten hoogste een onbetaalde pauze van maximaal een uur, waarin de werknemer vrij over zijn tijd kan beschikken.

Definitie van het begrip "gebroken dienst"

In artikel I.1 lid 16 van de CAO is de definitie van het begrip "gebroken dienst" opgenomen. Deze luidt als volgt: Gebroken dienst: Een speciale vorm van dienst op een of meerdere locaties bestaande uit twee dienstdelen waar een onbetaalde onderbreking langer dan een uur tussen zit; deze twee dienstdelen mogen samen de 10 arbeidsuren niet te boven gaan en het begin van het eerste dienstdeel en het einde van het laatste dienstdeel mogen maximaal 12 uur uiteen liggen.

BeŽindiging en verlenging

Artikel 7
Lid 1
De overeenkomsten tussen de cliŽnt en het bedrijf worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders wordt overeengekomen. Partijen zijn gerechtigd een overeenkomst voor onbepaalde tijd bij aangetekende brief op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van de drie maanden.

Lid 2
Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor eenzelfde periode tenzij de overeenkomst uiterlijk drie maanden voor de datum van de afloop van de periode van de cliŽnt of het bedrijf bij aangetekende brief is opgezegd.

Faillissement en surseance van betaling.

Artikel 8
Als ontbindende voorwaarden voor de tussen partijen gesloten overeenkomst geldt de omstandigheid waarin een van beide partijen in de staat van faillissement wordt verklaard, dan wel (voorlopige) surseance van betaling verkrijgt. Wanneer een van beide situaties zich bij de cliŽnt dreigt voor te doen, is het bedrijf bevoegd zijn prestaties op te schorten.

Aansprakelijkheid

Artikel 9
Het bedrijf is nimmer aansprakelijk voor schade welke bij de toegepaste wijze van werken niet te vermijden is. indien door of namens de cliŽnt geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen deze wijze van werken, of indien door of namens de cliŽnt of door de omstandigheden geŽiste spoed tot deze wijzen van werken dwingt.

Artikel 10
Lid 1
Het bedrijf is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, indien zulks het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan oorlog, staat van oorlog, staat van beleg, burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, militaire of andere machtsovername en plundering in verband met deze omstandigheden, stakingen van andere arbeidsconflicten elders voor zover het bedrijf daardoor in zijn dienstverlening wordt bemoeilijkt, kraakacties, ernstig belemmerde weersomstandigheden, verkeersstoornissen, en meer in het algemeen elke oorzaak die niet aan het bedrijf kan worden toegerekend. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van het bedrijf zoveel mogelijk te proberen overmachtsituatie te voorkomen en te mijden.

Lid 2
Indien sprake is van goederenvervoer over de weg, waarbij het bedrijf als vervoerder optreedt, en waarop de Wet Overeenkomst Wegvervoer van toepassing is, geldt dat het bedrijf niet aansprakelijk is voor schade ontstaan door een beschadiging, voor zover deze is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een vervoerder de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.

Artikel 11
Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade indien de cliŽnt onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door het bedrijf te verrichten diensten of werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.

Artikel 12
Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade indien de cliŽnt niet binnen een week na het schadevoorval het bedrijf per aangetekend schrijven aansprakelijk heeft gesteld, en het bedrijf, doordat de cliŽnt niet binnen genoemde termijn deze mededeling heen gedaan, in zijn mogelijkheden is beperkt een onderzoek naar de schade en de oorzaken daarvan in te stellen.

Artikel 13
Lid 1
Het bedrijf is slechts aansprakelijk voor schade van de cliŽnt die het gevolg is van opzet bij het personeel of de leiding van het bedrijf, indien en voor zover de opzet door de cliŽnt worden aangetoond.

Artikel 14
Lid 1
Het bedrijf is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade.

Lid 2
Het bedrijf is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 15
CliŽnt verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de arbeidsomstandigheden, waaronder werknemers van het bedrijf de beveiliging -en bewakingsdiensten te behoeve van de cliŽnt uitoefenen, voldoen aan de arbeidsomstandighedenwetgeving en aanverwante regelgeving. cliŽnt is aansprakelijk voor alle schade inclusief lichamelijk letsel, van werknemers van het bedrijf, veroorzaakt door of ontstaan tijden de uitoefening van de beveiliging -en bewakingsdiensten, en vrijwaart het bedrijf voor alle aanspraken van werknemers van het bedrijf dienaangaande.

Artikel 16
Lid 1
De aansprakelijkheid van het bedrijf is beperkt tot een bedrag van vijftigduizend euro per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met een en dezelfde oorzaak, met een maximum per cliŽnt van een 400.000 euro per jaar.

Lid 2
Schade die het gevolg is van de noodzaak tot vervanging van sleutels en/of sloten, doordat personeel van het bedrijf sleutels en dergelijke, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan het bedrijf worden toevertrouwd, is kwijtgeraakt, is beperkt tot een bedrag van Ä 25.000,-- per gebeurtenis. Na bekend worden van het kwijtraken of verloren gaan van de sleutels verplicht cliŽnt zich binnen 24 uur zorg te dragen voor vervanging van sleutels en sleutelsystemen. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade die na het verstrijken van de 24-uur termijn ontstaat doordat onbevoegden zich met verloren gegane of kwijtgeraakte sleutels toegang tot de lokaliteiten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, hebben verschaft.

Artikel 17
De cliŽnt vrijwaart het bedrijf voor aanspraken van derden jegens het bedrijf op zijn personeel, ter zake van het verlies van of schade aan goederen ten aanzien waarvan het bedrijf diensten of werkzaamheden dient te verrichten. Dit een en ander voor zover die aanspraken de hiervoor genoemde maxima zouden overschrijden.

Artikel 18
Indien personeel van het bedrijf een strafbaar feit ontdekt, wordt dat aan de cliŽnt gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte ter zake van dit strafbaar feit, wordt genomen door de cliŽnt. Die aangifte zal door het personeel van het bedrijf alleen ten verzoeke van de cliŽnt en onder de verantwoordelijkheid van de cliŽnt worden gedaan. De cliŽnt vrijwaart het bedrijf en zijn personeel voor alle aanspraken van derden, ter zake van een dergelijke aangifte, ongeacht of het bedrijf of zijn personeel met betrekking tot de aangifte enig verwijt valt te maken.

Overname personeel/ opdrachtgevers

Artikel 19
Lid 1
De cliŽnt zal op geen enkele wijze invloed uitoefenen of doen uitoefenen op of medewerking verlenen of doen verlenen, in welke vorm dan ook, aan een personeelslid, dat voor het bedrijf werkzaam is, om bij hem of derden in dienst te komen of rechtstreeks werkzaamheden voor hem of derden te verrichten, of rechtstreeks opdrachtgevers van het bedrijf te benaderen om hier werkzaamheden ter verichten buiten het weten van het bedrijf, zulks onder verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van Ä25.000,-- per overtreding.
Lid 2
Het personeelslid in dienst zal op geen enkele wijze invloed uitoefenen of doen opnemen zoals sollicitatie, aanbieden voor diensten of andere zaken waardoor King Security Rotterdam derving van omzet zal ondervinden. Buiten medeweten van het bedrijf zulks onder verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van Ä2000,-- per overtreding mede ontslag op staande voet van het betreffende personeelslid.

Rechtskeuze en bevoegde rechter

Artikel 20
Lid 1
Op de overeenkomsten tussen het bedrijf en de cliŽnt is Nederlands recht van toepassing.

Lid 2
Alle geschillen die voortspruiten of opkomen in verband met overeenkomsten tussen het bedrijf en de cliŽnt, zullen uitsluitend aan de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam ter beslechting worden voorgelegd, of enige andere ter zake bevoegde rechter, indien het bedrijf zulks verkiest.

Voorwaarden opgemaakt :
King Security Rotterdam
Door C.J. van den Ierssel
Te Hoogvliet 1 mei 2010.